Visjon for Brusetkollen skole

vinter

Elevene skal kartlegges, forstås og få tilrettelagt undervisning slik at de kan motiveres til å gjennomføre og bestå opplæringsløpet. Brusetkollen skal også være et ledende kompetansesenter for læringsforståelse, spesialpedagogisk kompetanse, sosiale ferdigheter og veiledningskompetanse som kan bidra til at Osloskolen kan nå kommunens mål.

Verdier

Med bakgrunn i Oslo kommunes verdier har Brusetkollen følgende interne verdier:

  • Respekt
  • Ansvar
  • Omsorg
  • Ærlighet

Brusetkollen skole og avdeling Tilla er et unikt tilbud i Osloskolen hvor barna får et opphold i åtte uker med et fortettet skoletilbud der undervisningen er i små grupper med svært god lærertetthet. Barna bor på avdeling Tilla i ukedagene hvor de får god omsorg og trening i daglige rutiner, samt at foreldrene får gode samtalepartnere og god veiledning.

Hvert barn får en egen plan for oppholdet som er utarbeidet av lærer og miljøterapeut i samarbeid med foreldre, bostedsskolen og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Vår oppgave er å snu en begynnende uheldig utvikling. På Brusetkollen foretas en helhetlig vurdering av hvilke tiltak som bør settes i gang rundt barnet for å sikre positiv utvikling. Dette gjør vi gjennom å observere og kartlegge på de sosiale og pedagogiske områdene, med spesielt fokus på barnets mulighet for å føle mestring. Vi legger stor vekt på å ta godt vare på barna mens de er på Brusetkollen og vi har et nært samarbeid med de foresatte.

Det gis tilbud til den enkelte familie om veiledning under oppholdet. På bakgrunn av kartleggingen, gir avdeling Tilla forslag til tiltak for familien/hjemmet og fritiden. Brusetkollen skole foreslår tiltak rettet mot bostedsskolen. Etter endt opphold tilbys oppfølging og veiledning til hjemmet og skolen.