Kriterier for å søke plass på Brusetkollen skole

Innsøkningsgrunn er oftest atferdsvansker, i form av vansker med å regulere og tilpasse atferd, vansker med å akseptere voksnes autoritet, og vansker i sosialt samspill med barn og voksne. Også barn med andre typer vansker kan søke om plass på Brusetkollen. Formålet med et opphold på Brusetkollen er at nærskole, foresatte og øvrig hjelpeapparat skal få en bedre forståelse av barnets sterke sider, og hvilke utfordringer barnet har.

Søknad til Brusetkollen fylles ut av nærskolen i samarbeid med foresatte og PPT. Søknad sendes Utdanningsetaten i Oslo, med kopi direkte til Brusetkollen skole og ressurssenter.

Søknad om tildeling av korttidsplass

Det vil bli prøvd ut ulike tiltak underveis i oppholdet, og nærskolen vil få veiledning i hvilke tiltak som er hensiktsmessige i arbeidet med barnet. Vi kan også uttale oss om hvilke læringsbetingelser som passer best for barnet, og hvordan nærskolen kan tilpasse undervisningen til barnet. Foreldrene vil ha nær kontakt med internat og skole, og deres vurderinger vil bli vektlagt i arbeidet. Miljøterapeuter på internatet vil samarbeide med foresatte for å prøve ut gode tilnærminger til barnet.