Undervisning ungdomstrinnet

Elevene på ungdomstrinnet kommer hovedsakelig fra Akershus fylke. Mens elevene er på Brusetkollen, foretas det en grundig kartlegging og utredning etter behov, i samarbeid med oppdragsgivere. Målet for oppholdet på skolen er å skaffe en bred forståelse av elevenes behov, med tanke på tilbakeføring til ordinær skole. Tidsperspektivet for opphold på Brusetkollen vil derfor variere. Vi legger vekt på en langsiktig overføring til ordinær skole, og tilbyr veiledning og eventuelt kurs fra Brusetkollens utadrettete team.

Ungdomstrinnet har seks elevplasser. Undervisningen er organisert med to-lærerdekning i alle timer. Elevene får tilpasset opplæring ut fra individuell opplæringsplan og i samsvar med vedtak. Ungdomstrinnet legger undervisning og målsetting så tett opp til ordinær skoles undervisning som mulig i forhold til fagene og fagenes innhold. Det legges stor vekt på mestring og utvikling av elevens sosiale kompetanse. En dag i uken er det uteskole, både for å favne om elevenes ulike interesser, og for bedre å kunne kartlegge den enkeltes totale læreforutsetninger. Hit legges ekskursjoner som har tilknytning til ulike tema i teorifagene. Fagene mat og helse, kroppsøving og valgfag ivaretas også på disse dgene.

Brusetkollen skole og ressurssenter er opptatt av å sikre felles forståelse av elevenes behov i alle systemene som omgir elevene. Derfor vektlegger skolen et tett og nært skole-/hjem samarbeid, samt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i ansvarsgrupper og nettverksgrupper.