Informasjon om veiledning

Struktur og avklaring av rammefaktorer på veiledningsmøtene: 

 • Deltakere: ledelse, lærere og assistenter, AKS-ledelse/assistenter mm, samt veileder 
 • Møteledelse: oftest veileder. Avklare struktur og form
 • Tidsaspekt: Anslå tidsramme, avklare hyppighet og antall treff, og avklare tidspunkt til intern samarbeidstid mellom veiledningsmøtene 
 • Veiledningsavtale: veileder utformer skriftlig avtale og partene signerer 

 Beskrivelse av veiledningsprosessen

 Oppstartsmøte

 • Beskrive problemstillingen, få felles forståelse, sette hovedmål
 • Avklare bestillingen, forventninger og roller
 • Avtale møtetidspunkt
 • Avklare samarbeid med andre instanser
 • Bli enige om foreløpig liste over tiltak som skal prøves ut

 Observasjon

 Påfølgende møter:

 • Evaluere tiltak
 • Justere og sette nye delmål til neste veiledning 
 • Oppsummere og avtale ny tid 

 Avslutning

 • Evaluering av måloppnåelse
 • Fokus på å generalisere suksesskriteriene
 • Sluttrapport

 Veileders ansvar i veiledningsprosessen:

 • Forankre veiledning i ledelsen
 • Feedback etter observasjon 
 • Identifisere verktøy som kan brukes 
 • Gi konkrete verktøy for struktur og forståelse  
 • Bistå til faglig påfyll  
 • Holde oppe hovedmålsettingen underveis i veiledningsløpet 
 • Beskrive suksessfaktorer de har oppnådd, og bli enige om eventuelle justeringer 
 • Avslutte med evaluering av prosess og måloppnåelse, samt løfte suksesskriterier for videre arbeid 
 • Drøfte hvordan kunnskapen kan anvendes videre på skolen 
 • Veileder utarbeider sluttnotat