8-ukers utredning og skole

Brusetkollen skole og ressurssenter er Oslo kommunes spesialskole for barn med sosiale og emosjonelle vansker, vansker som oftest viser seg som utfordrende atferd og reguleringsvansker. Et 8-ukers opphold på Brusetkollen er frivillig, og innebærer at barna i ukedagene går på Brusetkollen skole og bor på boavdeling Tilla ved Oslo Sanitetsforening. Barna er hjemme i ferier og helger.

Dette oppholdet er ment som et tilbud til skoler og familier som opplever at situasjonen rundt en elev har blitt vanskelig å håndtere på skolen. Hverdagen er gjerne preget av konflikter og uro, og man er ofte bekymret for elevens faglige og sosiale utvikling. Det er kanskje satt i gang flere tiltak for å avhjelpe situasjonen, uten at man har lykkes helt. PP-tjenesten og andre hjelpere kan være inne i bildet allerede, eller man ser behov for å involvere flere. Det kan ofte være behov for å samkjøre hjelpetjenestene, og få en felles forståelse av hva barnets utfordringer består i.

Å søke plass

Barneskolene i Oslo kan i samarbeid med foreldre og PPT søke elever til Brusetkollen for skoletilbud og kartlegging med en varighet på 8 uker. Ta kontakt med oss på telefon for mer informasjon om innsøking og inntaksprosedyrer.

Innsøkningsskjema finnes på denne nettsiden. Skjema fylles ut i to utgaver, det ene sendes Utdanningsetaten, det andre sendes direkte til Brusetkollen. Vi ønsker at barna skal være henvist til PPT før de søkes til Brusetkollen.

Oppholdet på Brusetkollen

Elever som får plass på Brusetkollen har sitt skoletilbud i en av de tre barnegruppene på skolen.

Hver gruppe har 4-5 elever, og det er to lærere til stede gjennom hele dagen. Skoletiden er 09:00-13:30 alle dager. Elevene jobber med individuelt tilrettelagte arbeidsoppgaver utarbeidet etter kartlegging og ut fra kompetansemål for sitt alderstrinn. De øver også på mål innen sosial kompetanse.

Undervisningsmålene er basert på en pedagogisk kartlegging av hver enkelt elev, slik at man er sikret at alle kan mestre det arbeidet som skal gjøres. Når elevene har utbytte av å følge bostedsklassens progresjon i fagene, samarbeider vi om å få til dette. Samfunnsfagene, Kunst & Håndverk og Mat og Helse dekkes gjennom fellesaktiviteter med hele eller deler av gruppen.

I tillegg til skolefagene samarbeider lærer og eleven om å finne sosiale ferdighetsmål som lærer hjelper eleven med å trene på. En hel dag i uken er satt av til aktiviteter, hvor gruppen ofte er på turer utenfor skolen. Dette kan være fisketurer, svømming, museumsbesøk, skiturer, klatring, golf, basketball, aking, bowling eller annet. Alle ekskursjoner har et faglig mål, samt tydellige mål for sosial trening.

Barna følges fra boavdelingen til skolen om morgenen, og miljøkontakter og lærere formidler informasjon som har betydning for barnas dag. Ved endt skoledag hentes eleven på skolen av miljøkontaktene, lærerne formidler informasjon om dagen, og voksne og barn går sammen opp til boavdelingen.


Systematisk og målrettet samarbeid

Når en elev tilbys plass i 8 uker på Brusetkollen, etableres det et team bestående av lærer fra skolen og miljøkontakt fra boavdelingen.

Disse har ansvar for å koordinere arbeidet og lage en milepælsplan for eleven. I denne legges mål, tiltak og samarbeidsmøter med bostedsskole, foreldre og andre hjelpere inn.

Vi legger vekt på at de 8 ukene blir brukt for å oppnå en grundigere forståelse av elevens behov og situasjon, at tiltak prøves ut på Brusetkollen og at bostedsskolen får god veiledning umiddelbart etter tilbakeføring. Det kan også avtales langvarig veiledning i regi av Brusetkollens utadrettede tjeneste.Foreldrene har et tett samarbeid med miljøkontaktene på boavdelling Tilla, og får formidlet avdelingens tanker om hvordan barnet kan møtes og forstås.

Et barn som får et 8-ukers tilbud på Brusetkollen, kommer tilbake til nærskolen rikere på erfaringer, og med noen nye ferdigheter, men med de samme utfordringene. Vårt mål er at alle voksne rundt barnet skal få en dypere forståelse for de utfordringene barnet har, og verktøy til å håndtere dem bedre i skole og hjem. Vi forventer derfor ikke at barnet skal endres, men forsøker å bidra til endring i systemene rundt barnet. Dette kan skape endring på lengre sikt.