Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan

Skolens ambisjoner for de fire overordnede strategiske målene i 4-års perioden

  1. Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter: faglig fokus på kartlegging og utredning, planlegging og gjennomføring av undervisning tilrettelagt den enkelte elev.
  2. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse: faglig fokus på tilgjengelighet for læring og forståelse av elevenes behov. Traumesensitiv tilnærming og atferdsregulerende tiltak for å hjelpe elevene til å være i stand til å ta imot læring.
  3. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring: tidlig intervensjon, identifisere behov, sette inn tiltak, evaluere underveis, veilede ved overføring.
  4. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing: følge etablerte rutiner for 9A. Daglig gjennomgang og evaluering.


Skolens viktigste utfordringer: elevenes atferd krever tilrettelegginger som må prioriteres for å sikre tilgjengelighet for læring. Dette krever høy bemanning, og kan ta
fokus fra faglig læring. Prioriterte tiltak for å nå målene: fortsatt fokus på traumesensitiv tilnærming kombinert med atferdsregulerende tiltak. Stor grad av
samarbeidstid og felles planlegging av undervisning. Høyt fokus på HMS for å sikre trivsel og begrense belastninger.

Les hele Strategisk plan 2018 her.