Utredning

Vi observerer barna i undervisning, i sosial samhandling, i lek og på fritiden, og gjør oss opp en mening om hvilke vurderinger vi må gjøre for å forstå barnet best mulig.

Deretter gjennomfører vi, i samråd med PPT og eventuelle andre samarbeidspartnere, ulike kartlegginger og tester. Fordelen med at det gjøres her på Brusetkollen, er at vi har anledning til å se barna i alle naturlige sammenhenger; vi blir godt kjent med dem, og barna blir trygge på oss. Vi bruker anerkjente standardiserte verktøy, kjent for PPT og BUP.

Målet for oppholdet på Brusetkollen er at alle rundt barnet skal få en ny, omforent forståelse av barnas behov. Denne forståelsen er grunnlaget for de tiltak vi anbefaler. Dette gjelder tiltak som kan være nyttige i skolesituasjonen, i hjemmet, på fritiden, viderehenvisning dersom det det er nødvendig.

Vi samarbeider tett med resten av hjelpeapparatet, også etter at oppholdet på Brusetkollen er over. Det skrives egen rapport som sendes PPT og eventuelt andre samarbeidspartnere (barnevern, BUP).